محمدرضا انبیائی

محمدرضا انبیایی

دبیر انجمن مدیریت
کسب و کار ایران

جواد موسوی

جواد موسوی

مشاور علمی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

حمید قنبری

معاون بازاریابی
و فروش کیپا

جواد موسوی

جواد موسوی

مشاور علمی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

پیمایش به بالا