محمدرضا انبیائی

محمدرضا انبیایی

دبیر انجمن مدیریت
کسب و کار ایران

سید محمد دهقان

سید محمد دهقان

مشاوره کسب و کارهای خانوادگی

حمید قنبری

معاون بازاریابی
و فروش کیپا

جواد موسوی

جواد موسوی

مشاور علمی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

مریم سردشتی

مریم سردشتی

مشاور کسب و کارهای خانوادگی

حمیدرضا افراشته

حمیدرضا افراشته

معاون بازاریابی
و فروش کیپا

احمد میرخانی

احمد میرخانی

مشاور مالی
در آلمان

رامین مجیدفر

رامین مجیدفر

مشاور بازاریابی و فروش

پیمایش به بالا